KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác Thi đua, khen th¬ưởng năm học 2018 - 2019

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019;

Căn cứ hướng dẫn của phòng GD&ĐT và điều kiện thực tế tại nhà trường, trường MN,TH&THCS Bản Xèo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích - Yêu cầu

1. Mục đích

Khích lệ, động viên, tạo động lực làm việc, phát huy vai trò tích cực của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn trường.

Đưa công tác thi đua, khen thưởng của các bộ phận đi vào nền nếp; tiếp tục cụ thể hóa, định rõ các tiêu chuẩn thi đua; có các giải pháp, biện pháp để thực hiện đầy đủ các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ, các thông tư, quyết định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT về công tác thi đua, khen thưởng hiện nay.

2. Yêu cầu

Công tác Thi đua, khen thư­ởng phải đư­ợc triển khai thực hiện thường xuyên, gắn với nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân, trong toàn trường; Đảm bảo đúng nguyên tắc của thi đua và khen thưởng theo luật định.

II. Kết quả công tác thi đua năm học 2017-2018

1. Thi đua, khen thưởng:

- Tập thể: Lao động tiên tiến.

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 01 đồng chí.

- Lao động tiên tiến: 24 đồng chí.

2. Điển hình tiên tiến: 03 đồng chí

III. Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2018-2019

1. Chỉ tiêu đối với giáo viên

1.1. Thi đua, khen thưởng:

- Xếp loại viên chức:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 17/47 = 36.2%

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 27/47 = 57.4%

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 3/47 = 6.4%

- Tập thể: Lao động tiên tiến

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 02 đồng chí.

- Lao động tiên tiến: 24 đồng chí.

 (Cụ thể có danh sách đăng ký thi đua kèm theo)

 

1.2. Điển hình tiên tiến:

Đăng ký 03 điển hình tiên tiến (Có danh sách kèm theo)

2. Chỉ tiêu đối với học sinh

   * Khối Mầm non

- 100% trẻ đến trường, lớp được đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục khoa học; giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng các thể nhẹ cân, thấp còi so với đầu năm học, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì.

- Chất lượng giáo dục:

Giỏi: 35/139 trẻ  =  26%

Khá: 45/139 trẻ  =  32%

ĐYC: 35/139 trẻ  =  38%

CĐ: 6/139 trẻ  chiếm 4%

Riêng trẻ 5 tuổi 36/36 trẻ đạt yêu cầu trở lên

- Chất lượng chăm sóc:

+ Cân nặng: PTBT: 126/139 = 91%.

                     SDD: 13/139 chiếm 9%.

+ Chiều cao: PTBT: 13/139 = 91%.

                     Thấp còi: 13/139 chiếm 9%.

* Khối Tiểu học:

Học tập: Hoàn thành 180/180 = 100%; năng lực đạt: 180/180 = 100%; phẩm chất đạt 180/180 = 100%; Hoàn thành chương trình Tiểu học: 32/32 = 100%.

Phấn đấu dạy tin học ở tất cả các trường tiểu học và trường có cấp học tiểu học.

* Khối THCS:

+ Chất lượng 2 mặt giáo dục học sinh:

- Hạnh kiểm:

Tốt: 44/63 = 69.8%

Khá: 16/63 = 25.4%

TB: 03/63 = 4.8%

Lớp mô hình THM: Phẩm chất Tốt: 42/64 = 65.6%; Đạt: 20/64 = 31.3%; cần cố gắng: 02/64 = 3.13%;

- Học lực:

Giỏi: 03/63 = 4.8%

Khá:20/63 = 31.7%

TB: 37/63 = 58.8%

Yếu: 03/63 = 4.8%

Lớp mô hình THM: Năng lực Tốt: 16/64 = 25.0%; Đạt: 45/64 = 70.3%; cần cố gắng: 03/64 = 2.13%.

+ Học sinh giỏi

Cấp trường: 08 giải.

Cấp huyện: Phấn đấu có ít nhất 01 học sinh giỏi.

          Tỉ lệ chuyển lớp đạt 98,4%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS: 94.9% .

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 6 đạt 100%.

Phân luồng sau THCS: Đạt từ 80% trở lên.

III. Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp

1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tập trung chỉ đạo - quản lý và thực hiện tốt chủ đề, nhiệm vụ trong tâm và nhiệm vụ tạo chuyển biến nổi bật của năm học. Cụ thể là:

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Chủ đề năm học 2018-2019

“VÌ HỌC SINH THÂN YÊU; XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KỶ CƯƠNG – VĂN HÓA; CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC CHẤT” trường MN,TH&THCS Bản Xèo xác định thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạo đức nhà giáo.

Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học phù hợp điều kiện và yêu cầu đổi mới (Tiếng Việt, tiếng Anh).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Tăng số lượng, chất lượng học sinh học Tin học, Ngoại ngữ. Triển khai việc cho trẻ mầm non tiếp cận tin học tại điểm trường chính (Dạy học KIDMART).

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt mô hình trường học mới và mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng.

Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động dạy học tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; giáo dục hướng nghiệp; nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực chỉ đạo, quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; KĐCL; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

2.3. Nhiệm vụ tạo chuyển biến nổi bật

Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo.

Tạo chuyển biến nổi bật về cảnh quan trường lớp.

3. Tập trung chỉ đạo, thực hiện và đổi mới công tác thi đua – khen thưởng của đơn vị theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức

3.1. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác trong bức thư cuối cùng gửi cho Ngành đến từng CB-GV-CNV, học sinh. Trong đó đặc biệt chú ý nội dung: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt (...) phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn”.

3.2. Tiếp tục triển khai và đưa nội dung các cuộc vận động ““Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, phong trào “Trường giúp Trường”,… và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do địa phương, các đơn vị trường học phát động, trở thành hoạt động thường xuyên của nhà trường.

4. Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

- Tổ chức thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Trung ương, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đặc biệt là Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/05/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, nhằm phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cải tiến phương pháp làm việc.

5. Thực hiện tốt các đợt thi đua chuyên đề do nhà trường phát động:

- Nhà trường phối hợp với công đoàn tổ chức 2 đợt thi đua sau:

+ Đợt 1 từ 01/11/2018 đến 20/11/2018;

+ Đợt 2 từ 01/3/2019 đến 26/3/2019;

IV. Kế hoạch thực hiện

1. Tháng 9/2018

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019.

Trong đó chú trọng:

Tiếp tục phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Tổ chức triển khai các văn bản mới về công tác Thi đua, khen thưởng, trong đó có: Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013; Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/05/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Thông tư số 35/2015/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Rà soát kết quả khen thưởng của tập thể, cá nhân, đối chiếu với quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng để có định hướng cho tập thể, cá nhân lộ trình phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong năm học 2018- 2019 và thời gian tiếp theo.

2. Tháng 10/2018

Đăng ký thi đua, năm học 2018 – 2019 theo hướng dẫn của UBND huyện, phòng Nội vụ và phòng GD&ĐT.

Phát động phong thi đua chuyên đề đợt 1: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

3. Tháng 11/2018

Tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng đợt thứ nhất phong trào thi đua chuyên đề Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4. Tháng 12/2018

- Sơ kết công tác thi đua khen thưởng học kỳ I năm học 2018-2019, báo cáo theo quy định.

5. Tháng 01, 02/2019

Đẩy mạnh các hoạt động thi đua đặc biệt quan tâm đến vẫn đề duy trì tỷ lệ chuyên cần học sinh trước và sau Tết nguyên đán.

6. Tháng 3/2019

- Phát động đợt thi đua đợt 2 chào mừng Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

7. Tháng 4/2019

Đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong nhà trường. Hoàn thành đề cương chi tiết Sáng kiến kinh nghiệm.

8. Tháng 5/2019

- Xét khen thưởng giáo viên và học sinh năm học 2018-2019 theo hướng dẫn.

- Trình khen thưởng học sinh, giáo viên năm học 2018-2019 theo hướng dẫn.

Trên đây là kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 của trường MN,TH&THCS Bản Xèo yêu cầu các đoàn thể, tổ chuyên môn và toàn bộ CBQL, GV và nhân viên triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác Thi đua, khen thưởng, nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- CBQL, GV và NV;

- L­ưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Trọng Phu

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 52
Năm 2020 : 1.505