Đề án quy hoạch xây dựng xã Bản Xèo

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN XÃ BẢN XÈO, HUYỆN BÁT XÁT GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ  ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Tài liệu đính kèm: Tải về

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị định số 75/2006/NĐ- CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 115/2010/NĐ- CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về Giáo dục;

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điu lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dc và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020;

Kế hoạch số: 123-KH/TU ngày 12/02/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Chương trình hành động số 153-CTr/TU ngày 06/01/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TU ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ- UBND ngày 25/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Đề án số: 05-ĐA/HU ngày 05/01/2016 của Huyện ủy Bát Xát, Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020.

II. SỰ CẦN THIẾT

Với mục tiêu phổ cập giáo dục các cấp, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, quy mô, mạng lưới trường, điểm trường đã được triển khai rộng khắp tại các thôn, bản trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Một số điểm trường tiểu học có quy mô nhỏ từ 1-4 lớp, do có số học sinh các độ tuổi ít nên các lớp được tổ chức theo hình thức ghép đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giáo dục.

Trong những năm qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đã được đầu tư, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Dự báo trong thời kỳ từ 2018 và đến năm 2020, tổng số người trong các nhóm tuổi đi học tiếp tục tăng dần đòi hỏi phải quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp, đồng thời tăng cường đầu tư mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Điều kiện và chất lượng giáo dục có chênh lệch giữa thôn bản và trường chính. Chất lượng giáo dục toàn diện chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Những vấn đề trên đặt ra nhiệm vụ cấp bách phải xây dựng “Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 54
Năm 2020 : 1.507